۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

ورژن عاقلانه چند آیه جاهلانه!

آیات سوم به بعد سوره نساء اگر بنا بر ادعای مسلمانان از جانب خدایی رحمان و رحیم، عاقل و عادل مطلق سرچشمه گرفته بود حداقل باید مفهومی اینچنینی داشت:
از زنان هرچه شما را پسند افتد ادو دو و سه و سه و چهار، چهار به نکاح در آورید --ورژن عاقلانه--> ای زن و مرد ، زوج مناسب خود را با شناخت کامل انتخاب کنید و و به او وفا دار بمانید
و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید --ورژن عاقلانه-->و در زندگی مشترک با هم همفکری و همیاری کنید و با یکدیگر به عدالت و گذشت رفتار کنید
یا هرچه مالک آن شوید--ورژن عاقلانه--> به انهایی که مالک میشوید چشم طمع نداشته باشید و انها را به خانواده شان بر گردانید.
این راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشوید.

۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

تفسیر چند آیه

نساء آیات سوم به بعد

از زنان هرچه شما را پسند افتد (یعنی نظر شما مهمه نه زن شما باید بپسندی مثل کفش و لباس و...)،

دو دو و سه و سه و چهار، چهار به نکاح در آورید (یعنی حراجش کردم بدو بیا هرچند تا میخوای وردار ببر).

و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید (یعنی زندگی مشترک نیست و فرمانده شمایید که باید با عدالت عمل کنید و زن یک فرمانبردار هست)

تنها یک زن بگیرید یا هرچه مالک آن شوید (یعنی زنهایی که تو جنگ اسیر میکنید مال خودتون میتونید اگر یک زن هم داشتید نگهشون دارید حالشو ببرید). این راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشوید.