۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

سبز یعنی...

کسکی(به فتح کاف و سین) شعری نوشته بود با این مضمون که سبز یعنی یک نشان افتخار/ سبز یعنی کهنه عشق ماندگارو خلاصه اینکه: سبز یعنی اعتقادات قوی/ سبز یعنی میرحسین موسوی!

چند بیت ذیل را در جوابیه شعر فوق نگاشتم:

سبز یعنی میر حسین موسوی.... سبز یعنی اشتباه ثانوی

قتل گاه خاوران ، رنگ جنون... سبز یعنی گشت ثار الله وخون

سبز یعنی آرمان های امام ... کشتن مردم بر حفظ نظام

سبز یعنی مجلسی مثل مویز... سبز یعنی یک رییس جمهور چیز!

سبز یعنی عمر از بهر نظام... یا که دوران طلایی امام

سبز هستیم، لیک سبز مردمی ... نه که سبز لجنی موسوی

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

هر سبزی بغیر از سبز ٦٧ !

- شما طرفدار چه رنگی هستید؟ - حتما باید رنگی باشیم؟ - پس طرفدار جنبش سبز نیستید؟ - طرفدار جنبش مردمم . جنبش آزاد سازی ایران - یعنی همون جنبش سبز دیگه؟ - نه اون سبزی که منظور توئه ! خودت میدونی که سبز داریم تا سبز! - یعنی رنگ جنبش مردم سبز نیست؟ - میتون باشه! اگر هم باشه یه سبز دیگس - چه سبزی؟

- هر سبزی بغیر از سبز ٦٧ !

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

شاید این جمعه بیاید شاید...

شاید این جمعه (آزادی) بیاید شاید...

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

تا یار...

تا یار (خدا) که را خواهد و میلش به که باشد...